Persondata

Persondata og databeskyttelse


Politikker vedr. behandling af persondata i Filterkongen.dk

Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget

denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Filterkongen.dk er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse

med lovgivningen.


Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Ludvig Eriksson

Adresse: Strandgade 67

5700 Svendborg

CVR: 38055097

Telefonnr.: 61 28 76 84

Mail: info@filterkongen.dk

Website: www.filterkongen.dk


Behandling af persondata

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke

data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på

tidspunktet for indsamling af dine persondata.


Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores

produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.


Generelt indsamler vi tre typer af data:

1.Data om kunder/klienter

2.Data om ansatte

3.Data om samarbejdspartnere


Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

-Vi indsamler navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet er at administrere den relation til os, som du har givet samtykke til.

-Vi indsamler tekniske data om bebyggelsens størrelse, antal vinduer og udendørsarealer til udarbejdelse af tilbud, og rengøringsplaner.

-Vi indsamler de økonomiske data, som den gældende regnskabslovgivningen kræver. Til opbevaring i fem år plus indeværende år.


Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål,

der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.


Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til

at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning,

hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift –

dette gælder fx kunderegister. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan

også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse –

dette gælder fx ved ansættelser.


Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende.

Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig

oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne

ovenfor til at meddele os dine ændringer.


Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål,

som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.


Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er

beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser

dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende

dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis du er under 18 år, indhenter vi altid samtykke fra en forældremyndighedsindehaver

foruden dit samtykke, inden vi behandler dine persondata som ovenfor beskrevet.


Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, indhenter vi dit

samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre

indsigelse mod denne form for videregivelse.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine

persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.


Dine data vil blive opbevaret i forskellige systemer;  Mailchimp, Dinero, Gmail, Onedrive, One.com, Jyske Bank, Nets og Skat.


Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og

foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller

blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang

eller kendskab til dem.


Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Vi placerer cookies på www.filterkongen.dk for at forbedre din brugeroplevelse, når du navigerer

rundt på siden.


Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de

stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi

opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi

videregiver data i Danmark og i udlandet.


Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig i et

struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Adgangen

kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til

forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.


Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores

kontaktoplysninger finder du øverst.


Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få

dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består,

og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx,

hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er

nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få

dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver

behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata,

undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller

sletning så hurtigt som muligt.


Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge

kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget,

sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.


Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K.
Fortegnelse over persondata i Filterkongen.dk

Filterkongen.dk indsamler persondata på følgende måder:

a)Ved udarbejdelse af tilbud og kontrakt til kunder

-navn, adresse, telefonnr, mailadresse, tekniske data (omfang af opgaven med fx areal eller antal)


b)Ved tilmelding af nyhedsbrev (mailchimp)

-navn, mailadresse, evt. opgavetype


c)Ved ansættelse af nye medarbejdere

-se Filterkongen.dk medarbejderkort


d)Ved handel eller kontraktindgåelse med samarbejdspartnere

-navn, adresse, telefonnr, mailadresse, økonomiske oplysninger, tekniske specifikationer... mv.Procedurer omkring håndtering af persondata i Filterkongen.dk


a)Der bruges faste skabeloner ved indhentning af oplysninger fra nye medarbejdere.

b)Ved foto-dokumentation og udtalelser fra kunder, som skal bruges til markedsføring, indhenter vi et samtykke, hvor vi oplyser om formålet med de indsamlede data.

c)Der henvises til Filterkongen.dk privatlivspolitik i samtlige kontrakt, fakturaer og mail (inkl. nyhedsbrev), med teksten: ”I Filterkongen.dk tager vi din persondatasikkerhed alvorligt og du kan læse mere i vores privatlivspolitik på www.filterkongen.dk”Slettepolitik vedr. persondata i Filterkongen.dk


a)Maillister opdateres og slettes løbende.

b)Mailkorrespondancer og Kunderegister opdateres hvert kvartal.

c)Medarbejderkort og ansættelseskontrakter opdateres og slettes minimum én gang årligt.

d)Økonomiske oplysninger gemmes efter gældende regnskabslov, og opbevares i fem år plus indeværende år.